modlitwy

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie — brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.


Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich
zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


 NOWENNE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:

Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:

Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)

Ojcze nasz…

Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.


LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


MODLITWA OSŁANIAJĄCA ZA PARAFIĘ ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ:

Święty Michale Archaniele, Twórco wspólnoty Anielskiej,
dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodziny parafialnej,
opartą na prawdzie, miłości i dobroci.
Wysyłaj każdemu z nas Anioła pokoju,
abyśmy wprowadzając pokój do własnego serca,
byli ludźmi miłości i pokoju.
Wodzu Zastępów Pańskich: Aniołów, ludzi i całego stworzonego świata,
dopomagaj nam zachować porządek ustanowiony przez Stwórcę
i osiągnąć w Chrystusie pełnię pokoju- AMEN


Akt oddania się Niepokalanej
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo,
Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, kórej Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył-
ja, niegodny grzesznik,
rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając,
abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła,
i uczyniła ze mną,
wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała,
i z całym mym życiem,
śmiercią i wiecznością,
cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz,
mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia,
do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
Ona zetrze głowę twoją,
jako też: Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”,
abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach
stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia
i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały
w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach,
a w ten sposób do jak największego rozszerzenia
błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego;
albowiem gdzie Ty wejdziesz,
tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,
przez Twoje bowiem ręce
wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W: Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

 


Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu. (od sióstr z Rybna)

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadomy swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności, oddaję się dziś
zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– Zła i tego co do zła prowadzi
– Demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– Świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
– Siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości,
pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej
Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:
– Moje ciało, duszę i ducha, całą moją istotę
– Życie w czasie i w wieczności
– Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– Rozum, uczucia i pragnienia
– Wszelkie zmysły, władze i prawa wolę i wolność moją
– Wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi

Nie zostawiam sobie nic wszystko oddaję

Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie! 


LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle- módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, z 12 kwietnia 2011 r.)


NOWENNA DO MARYI – NASZEJ MATKI- W INTENCJI NASZEJ WSPÓLNOTY
„ŚWIATŁO TABORU

DZIEŃ 1

Modlitwa każdego dnia

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg, z tą samą ufnością oddaję w Twoje ręce moją wspólnotę – Światło Taboru. Wraz z Tobą pragnę Bogu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka w mojej codzienności, a szczególnie we wspólnocie. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim.

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”, aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie nas, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Tobie zawierzyć jak zawierzyła Maryja.

Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, pośrodku mojej wspólnoty, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z FIAT Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata. Oddaję Ci moją wspólnotę Światło Taboru, niech Twoja wola względem nas wypełnia się w pełni. Prowadź nas Twoimi drogami i nie pozwól nigdy z nich zejść.

Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce, serce każdego z moich sióstr i braci we wspólnocie i niechaj od nich zapłoną wszyscy, których postawisz na naszej drodze. Amen.

TAJEMNICA BOLESNA 1 – MODLITWA W OGRÓJCU

Ukochana nasza Mateczko, Twój Syn pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. Pragnąc iść Jego śladem stajemy do modlitwy razem, w tej nowennie i z całego serca błagamy o rychłe wypełnienie się woli Pana dla nas. Maryjo towarzysząca w sercu Swemu Synowi w tej ciemnej godzinie, prosimy Cię pokornie – stań wraz z nami w tym błaganiu, pragniemy poprzez Twoje ręce zanieść je na kolana naszego Ojca.

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 2

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA BOLESNA 2 – BICZOWANIE

Matko nasza, przejęci grozą patrzymy na okrutnie poranione ciało Twojego Syna. Każda rana – to Jego wyznanie miłości! W nich jest nasze oczyszczenie i uzdrowienie. To Jego krew obmywa nas z grzechu. Maryjo proś za nami, mocą tych ran, tej Krwi, Tej szalonej miłości Pana do nas, by oczyszczał Jezus naszą wspólnotę ze wszystkiego co się Jemu nie podoba. Osobiście i ja proszę Cię Matko, dodaj mi sił i zapału do pracy nad sobą, nad własnymi nałogami, grzechami i słabościami, bym z sercem coraz czystszym mógł posługiwać w mojej wspólnocie. Przepraszamy Cię Panie z całego serca, za wszelkie zaniedbania, słabości i grzechy naszej wspólnoty!

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 3

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA BOLESNA 3 – UKORONOWANIE CIERNIEM

Jak ogromna i okrutna jest złość człowieka, jak nieogarniona jest tajemnica grzechu! Człowiek podniósł rękę na Boga, swojego Stwórcę i Zbawiciela! Maryjo, Matko Syna tak cierpliwego, miłosiernego i pokornego, naucz nas poskramiać naszą pychę, wszelką złość, czy chęć odwetu. Naucz nas wybaczać wszystkim, którzy źle nam życzą i błędnie osądzają. Wraz z Twoim Synem tak wyśmiewanym i pogardzanym, łączymy wszelkie nasze cierpienia i niewygody, zanieś je – prosimy, przed tron Boga. Z serca błogosławimy wszystkim Tym, którzy nam nie błogosławią +

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 4

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA BOLESNA 4 – DROGA KRZYŻOWA

Maryjo, człowiek nie okazał Jezusowi ani odrobiny miłosierdzia, skazał Go na śmierć i obarczył ciężkim krzyżem, który niósł na Kalwarię. Niósł go z wielkim trudem, upadając boleśnie pod jego ciężarem, ale znalazł jeszcze trochę siły, by spotkać się z Tobą, a nawet pocieszać niewiasty płaczące nad Nim! Maryjo prosimy Cię, byśmy potrafili jak Twój Syn zapominać o własnych cierpieniach, dźwigając i pocieszając innych. Daj nam mądrość byśmy potrafili prowadzić innych do Pana. Daj nam siły i zabierz egoizm, byśmy potrafili być Szymonami z Cyreny dla naszych sióstr i braci we wspólnocie. Pragniemy też nieść krzyże ludzi, którzy powierzają naszej modlitwie swoje cierpienia i choroby. Prosimy Cię – zanoś wraz z nami każdego z nich w swych dłoniach matczynych przed tron Ojca.

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 5

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA BOLESNA 5 – UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA

Maryjo Twój Syn w morzu cierpienia modlił się za swoich oprawców, obiecał raj skruszonemu złoczyńcy, cierpliwie znosił obelgi tych co byli wokół Niego i napawali się widokiem Jego cierpienia. Jego męka i śmierć zgładziły grzech, zwyciężyły szatana i otwarły bramy nieba, na krzyżu dokonał dzieła naszego odkupienia. Wraz z Tobą – zbolałą Matką, stajemy pod krzyżem. Wraz z Tobą Matko w mocy Krzyża chcemy modlitwą, posługą i ofiarą zbawiać świat, aby w pełni zapanowało na nim Królestwo Boże.

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 6

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA CHWALEBNA 1 – ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Tryumf Jezusa nad grzechem i śmiercią, jest także naszym tryumfem nad szatanem, jego złem i wszelkimi chorobami duszy i ciała! Radość Jezusa – naszą radością, a Jego siła – naszą siłą! Ta prawda niech ożywi naszą, moją wiarę, że w mocy Jezusa możemy wszystko! Matko, bądź zawsze z nami, gdy spotykając się co tydzień w gorącej modlitwie wstawienniczej zanosimy przed twego Zmartwychwstałego Syna nasze cierpiące siostry i braci. Niech uwalnia się w ich życiu poprzez naszą modlitwę moc Zmartwychwstania i odkupieńcza moc Krzyża!

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 7

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA CHWALEBNA 2 – WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Maryjo, Twój Syn w obecności rzeszy uczniów, Apostołów, w Twojej obecności, wyciągnął ręce, błogosławił wszystkim i znikł w obłoku. Twoja dusza z całą mocą miłości zatęskniła za Jezusem, lecz byłaś spokojna i zdana na Boga do tego stopnia, że w Twoim sercu nie było drgnienia innego, jak tylko pragnienie wypełniania Bożej woli. Naucz nas takiego spokoju i zaufania Panu! Pragniemy wraz z Tobą odczytywać Jego wolę co do naszej wspólnoty i nas samych, wyzbywszy się naszych osobistych tęsknot i pragnień. Pragniemy iść tam, dokąd Pan nas pośle i głosić Dobrą Nowinę wszędzie, gdzie nas będzie prowadził!

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 8

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA CHWALEBNA 3 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Maryjo, Twój Syn odchodząc z tej ziemi nie zostawił nas osamotnionych, ale posłał nam Ducha Pocieszyciela, który doprowadzi nas do całej prawdy. Trwając wraz z Tobą na modlitwie, przyzywając Ducha Świętego, Twojego Boskiego Oblubieńca błagamy – otwórz Duchu Święty nasze serca na Twoją mądrość, pocieszenie, na prawdę, na dary i charyzmaty, którymi będziemy posługiwać we wspólnocie na chwałę Twoją. Duchu Święty oczyść i wypełnij moje serce tak, by nie było już w nim nic, prócz Ciebie! By nie było w nim ani jednej przeszkody, która stanie na drodze strumienia Twoich łask i Twojej mocy! Z całego serca pragnę otworzyć się wraz z Tobą moja ukochana Matko na moc Ducha Świętego! Wstawiaj się i osłaniaj wszystkich odpowiedzialnych w naszej wspólnocie, Lidera i animatorów, Ty sama przynoś nam Ducha Świętego!

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 9

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA CHWALEBNA 4 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Matko, Twoja największa tęsknota nareszcie się wypełniła! Długo czekałaś na to, ale radość zjednoczenia z Bogiem musiała być nieporównywalna z niczym! Matko nasza w każdej chwili prowadź mnie, prowadź moje siostry i braci ze wspólnoty do zjednoczenia z Panem, właśnie tak głębokiego, jakie było Twoje. W Twoje macierzyńskie ręce, o Matko Miłosierdzia, składamy nasze dusze i Ciała, abyśmy na wieki mogli żyć z Bogiem. Niech to życie rozpocznie się teraz, w tej chwili, jeszcze głębiej i mocniej!

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

DZIEŃ 10

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, oddaję się Tobie tak ufnie………….

TAJEMNICA CHWALEBNA 5 – UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

USTANOWIONA PRZEZ PANA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI, WYWYŻSZONA PONAD WSZELKIE CHÓRY ANIELSKIE I HIERARCHIE ŚWIĘTYCH STOJĄC, PO PRAWICY SWEGO JEDNORODZONEGO SYNA, PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, MACIERZYŃSKIMI SWYMI PROŚBAMI WSTAWIA SIĘ POTĘŻNIE, UZYSKUJĄC TO, CZEGO PRAGNIE I NIE MOŻE BYĆ ZAWIEDZIONA”

Pius IX

Maryjo, jesteś Matką Chrystusa, którego królestwo trwa na wieki, dlatego w pełni zasługujesz na tytuł Królowej i na korony, którymi wierny lud zdobi Twoje wizerunki. Z pokornej Służebnicy Pańskiej stałaś się Królową wszechświata, lecz my wiemy, ze Twój królewski urząd, to nie panowanie, ale rozdawanie łask Bożych i wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata. Wszystkie nasze modlitwy i wstawiennictwa zanosimy przed Tron Boga przez Twoje ręce, naszą modlitwę łączymy z Twoją, bądź nam mistrzynią, Matką, Królową naszej wspólnoty, naszych rodzin, naszego życia!

Maryjo Oblubienico Ducha Świętego – wstawiaj się za nami!

Dziesiątka Różańca

 

NOWENNE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:

Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:

Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)

Ojcze nasz…

Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  


MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.  

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.