Reguła wspólnoty

REGUŁA WSPÓLNOTY ”ŚWIATŁO TABORU”

 1. CHARYZMAT

 1. Duchowość wspólnoty streszcza się słowami:

a/ miłość- z miłości do Boga, bliźniego i siebie samego (J 15,12)

b/ świętość- osobista, ku świętości wspólnoty i kościoła (1 P 1,15-16)

c/ pokora- z pokorą przed Bogiem, w uniżeniu przed ludźmi (Jk 4,6 i 10)

d/ służba- w służbie Bogu i Ewangelii, kościołowi, wspólnocie (J 12,26)

e/ jedność- braterska w obecności Ducha Świętego (Flp 2,2-4)

 1. Od momentu pierwszych natchnień, rozeznań i spotkań modlitewnych powołujących wspólnotę o imieniu „Światło Taboru” w listopadzie 2010 r. na rekolekcjach formacyjnych na Górze Tabor, serca uczestników wypełnia świadomość charyzmatycznego powołania całej wspólnoty do posług wstawienniczych i ewangelizacji:

a/ Charyzmat wstawienniczy realizowany jest bardzo szeroko w różnych formach posług- transmisje bezpośrednie, spotkania ogólne, adoracje, modlitwy indywidualne nad potrzebującymi.

b/ Charyzmat ewangelizacyjny realizowany jest na co dzień również poprzez transmisje na żywo spotkań, poprzez strony internetowe wspólnoty i radia z bogatym archiwum nagrań, jak również poprzez posługi wyjazdowe odpowiadając na różnorodne zaproszenia do posług uwielbienia, Adoracji, głoszenia Słowa Bożego i katechez, świadectwa i modlitwy. Indywidualnych posług wstawienniczych.

 1. Wspólnota realizuje dwa główne cele i drogi uświęcenia: osobiste i wspólnotowe.

a/ Osobiste uświęcenie członka wspólnoty, to pogłębienie jego wiary, wiedzy, to formacja całej osoby celem coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem w nieustającej obecności Ducha Świętego, dawcy darów charyzmatycznych, cnót przynoszących owoce.

b/ Wspólnotowe to tworzenie warunków do pełnej realizacji celów osobistych, w pokorze, posłuszeństwie i małymi krokami, wypraszania Łask dla całej wspólnoty, parafii, kościoła i ojczyzny.

c/ Wspólnotowość to jedność braterska sióstr i braci zjednoczonych w Jezusie Chrystusie, poprzez obecność Światła i Mocy Ducha Świętego, z całą indywidualnością i odmiennością każdego członka.

d/ Na każdym członku wspólnoty ciąży odpowiedzialność i troska o dobre imię wspólnoty, jej animatorów, lidera i kapłana, dlatego też każdy przyjmuje na siebie z pokorą i w posłuszeństwie obowiązek stałej modlitwy w ich intencjach, jak i całego kościoła.

 1. FORMY DZIAŁANIA

 1. Otwarte spotkania modlitewne wspólnoty odbywają się co tydzień i są dostępne dla każdego kto zamierza w nim uczestniczyć- zarówno stałych członków wspólnoty, jak i gości lub sympatyków.

a/ Każde spotkanie ma ustalony szkielet przebiegu i swój wewnętrzny porządek obejmujący Słowo Boże, modlitwy uwielbienia, zaproszenia Ducha Świętego, katechezy, świadectwa, modlitwy wstawiennicze, dziękczynienie i na zakończenie błogosławieństwo i Apel Jasnogórski.

b/ Przewodniczy spotkaniu lider wspólnoty, bądź w jego imieniu wybrany animator, a muzycznie przewodzą posługujący muzycznie i uwielbienia tańcem- flagami.

 1. Comiesięczna Msza św. w intencjach wspólnoty, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami wstawienniczymi.

 2. Modlitwy wstawiennicze odbywają się w kilku przyjętych we wspólnocie formach:

a/ Całej wspólnoty w trakcie spotkania modlitewnego nad osobami obecnymi i proszącymi o modlitewne wsparcie, bądź intencjach przynoszonych w sercach przez uczestników spotkania, bądź w intencjach proszonych email- owo i sms- owo przez osoby z zewnątrz nadsyłane na ręce lidera z różnych stron kraju i z zagranicy.

b/ Publiczne w trakcie prowadzonych modlitw adoracyjnych.

c/ Modlitwy indywidualne wstawienników powołanych do posługi wstawienniczej osobiście nad osobami potrzebującymi, bezpośrednio po spotkaniu modlitewnym, bądź po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca, również w domu proszącego.

d/ W razie potrzeby prowadzone są również indywidualne modlitwy uwolnienia i uzdrowienia wewnętrznego, którym przewodzi wyłącznie doświadczony lider z zespołem specjalnie powołanym do konkretnej posługi.

e/ W trakcie spotkań grup dzielenia modlitwy wstawiennicze mogą prowadzić animatorzy danej grupy.

f/ W razie pilnej potrzeby prośba o modlitwę natychmiastową jest rozsyłana do wszystkich członków wspólnoty poprzez siatkę kontaktów sms- owych.

 1. Bezpośrednie transmisje wszystkich spotkań poprzez własne internetowe „Radio z Taboru” i YouTube, dostępne na łączach internetowych i komórkowych w każdym punkcie świata.

a/ Transmisje skupiają stałych słuchaczy i członków tzw. wspólnoty inter-netowej.

b/ Osoby proszące o modlitwy wstawiennicze dzięki transmisji mogą bezpośrednio uczestniczyć w modlitwie za siebie.

c/ Wszystkie spotkania modlitewne, posługi rekolekcyjne, adoracyjne, konferencje rekolekcjonistów są nagrywane i dostępne w archiwum nagrań na stronach „Radia z Taboru”.

 1. Stała ewangelizacja i posługa informacyjna poprzez aktualizowane na bieżąco strony internetowe wspólnoty- www.swiatlotaboru.odnowa.org i naszego „Radia z Taboru” www.radio.swiatlotaboru.odnowa.org

 2. Organizacja różnych wewnętrznych spotkań formacyjnych wyjazdowych jako dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek, okazyjnych spotkań i Mszy św., wielu agap i ognisk połączonych z uwielbieniami w plenerze.

 3. Posługi wyjazdowe poza siedzibą wspólnoty to posługi na zaproszenia różnych kapłanów i wspólnot:

a/ Głoszenie i prowadzenie rekolekcji parafialnych wielkopostnych, okazjonalnych, misji parafialnych, bądź formacji młodzieży przed bierzmowaniem.

b/ Prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwami uwolnienia i uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego.

c/ Posługa indywidualnymi modlitwami wstawienniczymi potrzebującym uczestnikom rekolekcji bądź Adoracji.

d/ Wspieranie organizacyjne, modlitewne i muzyczne głoszących kapłanów rekolekcjonistów w różnych formach ich posług.

 1. Pod koniec każdego roku formacyjnego odbywać się będzie wieczór modlitewnego rozeznania i posłania nowych posługujących we wspólnocie.

 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Wspólnota przyjmuje następującą hierarchię podległości w ewangelicznym posłuszeństwie:

 1. Ojciec duchowy- opiekę duszpasterską nad wspólnotą podejmuje ksiądz proboszcz parafii miejsca, bądź delegowany przez niego ksiądz wikariusz bądź senior, podejmujący posługę ojca duchowego wspólnoty.

a/ Podejmuje on wraz z liderem i Radą Wspólnoty odpowiedzialność za wszelkie duszpasterskie i organizacyjne poczynania całej wspólnoty.

b/ Jest dla niej szafarzem sakramentów św., w szczególności comiesięcznej Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

c/ W miarę swoich możliwości pełni funkcję indywidualnego kierownika duchowego i spowiednika dla potrzebujących członków

d/ Uczestniczy też bezpośrednio w miarę swoich możliwości w życiu wspólnoty poprzez udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, pielgrzymkach, adoracjach, czy dniach skupienia.

 1. Lider- to osoba świecka kierująca i zarządzająca na co dzień życiem i posługami wspólnoty.

a/ Wybierany jest spośród członków wspólnoty w pełnej jedności modlitewnego rozeznania jego wyraźnego powołania i namaszczenia przez Ducha Świętego. Kandydatów proponuje ustępujący lider, członkowie Rady, animatorzy i posługujący, a ostateczną decyzję podejmuje kapłan- ojciec duchowy wspólnoty, lub proboszcz parafii. Tylko modlitewne rozeznanie w pełnej jedności pozwala na dokonanie wyboru nowego lidera na 3 letnią kadencję, z możliwością jej ponawiania. Lider może też być odwołany po jego własnej rezygnacji, po zakończeniu 3 letniej kadencji jego posługi, bądź po utraceniu zaufania i wiarygodności.

b/ Obowiązkiem lidera jest kierowanie działaniami Rady Wspólnoty, animatorów i posługujących, prowadzenie nauczania i formacji, czu-wanie nad kierunkami i postępami całej wspólnoty w realizacji przyjętych charyzmatów i przyjętej drogi ich realizacji, stałe rozeznawanie charyzmatów jakimi Duch Święty obdarowuje członków wspólnoty, przewodzi spotkaniom modlitewnym, posługom ewange-lizacyjnym wyjazdowym, w miarę potrzeb podejmuje trud indywidualnego kierownictwa duchowego.

c/ W razie potrzeby lider może powierzać niektóre swoje obowiązki, zadania czy posługi do konkretnego zadania wybranej przez siebie osobie z grona animatorów i posługujących.

d/ W szczególnych bądź pilnych przypadkach podejmuje odpowiedzialność decyzyjną jednoosobowo, w szczególności w sprawach ewangelizacyjnych.

 1. Rada Wspólnoty– to grono osób spośród animatorów i posługujących (3-5), pod kierunkiem lidera, z udziałem kapłana, podejmujących w duchu odpowiedzialności i ewangelicznej jedności wszelkie decyzje organizacyjne, bądź finansowe, dotyczące funkcjonowania całej wspólnoty. Członkowie Rady zobowiązani są do stałego rozeznawania kierunków, dróg i działań, potrzeb i nowych natchnień członków wspólnoty i rozważenie ich ewentualnego wprowadzania w życie wspólnoty.

 2. Animatorzy i posługujący- to osoby spośród członków wspólnoty, powołane do przewodzenia powierzonej im grupie dzielenia, bądź do konkretnych obowiązków i posług na rzecz wspólnoty w ramach działających diakonii; wybierane i odwoływane przez lidera, poprzez jego osobiste modlitewne rozeznawanie, obserwacje i zaufanie.

Animatorzy i posługujący w ewangelicznym posłuszeństwie obdarowują lidera pełnym zaufaniem, obdarowują autorytetem i przyjmują na siebie obowiązek stałej troski modlitewnej o niego i całą wspólnoty.

 1. Członek wspólnoty- staje się nim każdy, kto zaakceptuje w pełni przyjętą przez nią drogę, duchowość, formację i nauczanie, strukturę i organizację. Może też wpływać na formowanie wspólnoty poprzez coraz głębsze angażowanie się w jej życie, a po odpowiedniej formacji włączenie się do grona animatorów i posługujących.

a/ Członek wspólnoty zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych, małych grup dzielenia, dni skupienia, winien odbyć seminarium odnowy wiary i poddać się modlitwom wylania Ducha Świętego.

b/ Wraz z animatorami i posługującymi zobowiązany jest do stałej troski o dobre imię wspólnoty, jej kapłana i lidera, oraz właściwe kształtowanie prawdziwie ewangelicznych relacji braterskich i więzi wewnątrz wspólnotowych budujących braterską jedność, w duchu pokory i posłuszeństwa.

c/ Na prawach członka są również wszyscy chętni uczestniczący w spotkaniach poprzez transmisje Radia z Taboru na żywo, bądź nagra-nia w archiwum.

 1. Goście- wszystkie spotkania modlitewne, Eucharystie i Adoracje są w pełni otwarte dla wszystkich poszukujących, czy też potrzebujących wsparcia modlitewnego, porady i osobistej obecności i towarzyszenia w trudnym czasie. Każdy kto przybywa na spotkanie może w pełni czynnie w nim uczestniczyć, korzystać z posług modlitewnych, ale winien też przestrzegać i z szacunkiem przyjmować przyjęty przez wspólnotę porządek i drogę posługi.

VI. FINANSE WSPÓLNOTY:

1. Środki finansowe wspólnoty pochodzą wyłącznie z dobrowolnych darowizn członków wspólnoty, oraz osób zaprzyjaźnionych.

2. Zarządza finansami skarbnik powołany z grona posługujących, w stałej łączności z liderem i Radą Wspólnoty.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zmianę zapisów niniejszej Reguły Wspólnoty może dokonać Rada wraz z kapłanem, na wniosek lidera, animatorów i posługujących wspólnoty.

2. Rozwiązanie wspólnoty może nastąpić po szczegółowych konsultacjach i uzgodnieniach odpowiedzialnych za wspólnotę z kierującym duszpasterstwem w całej parafii księdzem proboszczem.

„ Zaprawdę powiadam Wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.” (Mt 25, 45)